Obchodní podmínky

/Obchodní podmínky
Obchodní podmínky 2018-04-14T14:04:26+00:00

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování kurzů a on-line produktů na eshop.cevelova.cz

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Mgr. Magdalena Čevelová, IČ: 86641433, se sídlem Záluské 23/394, 158 00 Praha 5 – Jinonice, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 20. 10. 2003, č. j. ŽIV/U1490/2009/Jez, e-mail: madla@cevelova.cz (dále jen „poskytovatelka“)

I. Výklad pojmů

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při prodeji on-line produktů, které poskytovatelka nabízí na eshop.cevelova.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.
2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
3) Poskytovatelka není plátcem DPH.
4) Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.
5) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.
6) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.
7) Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“).

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi on-line produkt, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

III. On-line produkty – videokurz, ebook

1) On-line produktem se rozumí e-kniha nebo videokurz.
2) E-knihou se rozumí digitální kniha, která není tištěná a je umístěna na eshop.cevelova.cz a je poskytována ve formátu .pdf, .mobi a .epub.
3) Videokurzem se rozumí školení, které má informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet.
4) On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatelky eshop.cevelova.cz .
5) Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatelky.
6) Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány. Splatnost faktury činí 10 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.
7) Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
8) Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři odkaz na stažení e-knihy, popř. přístupové údaje k zpřístupnění videokurzu. V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e-knihy či přístupové údaje k zpřístupnění videokurzu, je nutné informovat poskytovatelku na email madla@cevelova.cz.
9) V případě, že si klient nestáhl žádný soubor s e-knihou, má právo objednávku stornovat, a to oznámením na e-mail poskytovatelky madla@cevelova.cz. Stornováním objednávky se kupní smlouva od počátku ruší. Poskytovatelka vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil, zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od stornování objednávky.
10) V případě, že klientovi nebude videokurz vyhovovat, vrátí poskytovatelka klientovi kupní cenu, pokud do 14 dnů od zakoupení kurzu o této skutečnosti informuje poskytovatelku na e-mail madla@cevelova.cz.

IV. Osobní údaje

1) Poskytovatelka sbírá osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu za účelem uzavírání a plnění smluvních vztahů.  Jinak s nimi dále nečaruje.

V. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) On-line produkty prodávané na eshop.cevelova.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
3) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VI. Klient spotřebitel

1) Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
2) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na eshop.cevelova.cz  objednat on-line produkt.
3) Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva:

  • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelkou archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce
  • právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatelka vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatelka vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  • Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 6. 2016.